neka mama

No.

Recurso: Vocabulario cubano on Buho.Guru